PHÒNG ĐÀO TẠO

  • Post category:Phòng ban

1. Chức năng           Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức và thực hiện công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…

Đọc tiếp PHÒNG ĐÀO TẠO