PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng

          Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức và thực hiện công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

 2. Nhiệm vụ 

          a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng

          – Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, mở rộng quy mô, loại hình, ngành nghề đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt. Xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo cao đẳng, trung cấp hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

          – Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, phương thức đào tạo, kết quả đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức thực hiện và kiểm tra theo dõi tiến độ thực hiện chương trình đào tạo. Tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết về đào tạo và bồi dưỡng của trường.

          – Tổ chức các kỳ thi kết thúc học kỳ, thi tốt nghiệp; tham mưu và chuẩn bị các điều kiện xét lên lớp, xét công nhận tốt nghiệp.

          – Thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp cao đẳng, xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp hệ vừa làm vừa học, bồi dưỡng nghiệp vụ tại địa phương.

          – Chỉ đạo thực hiện các hoạt động nghiệp vụ sư phạm trong nhà trường.

          b) Công tác hành chính, giáo vụ

          – Dự thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

          – Công tác hành chính giáo vụ: nội quy, quy chế, các loại sổ sách, quyết định, cấp phát văn bằng, chứng chỉ được Hiệu trưởng giao.

          – Quản lý thư viện, quản lý và phân phối sử dụng các loại thiết bị, tài liệu, sách báo… theo kế hoạch, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập trong nhà trường.

          – Quản lý cán bộ, viên chức của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

          – Quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị mình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Đội ngũ cán bộ:

         Tổng số cán bộ: 11

 Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Công Minh

 

  Phó phòng: Th.S Phạm Quang Trung