PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Chức năng nhiệm vụ 

           Phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý các hoạt động khoa học và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực cán bộ, giáo viên, giảng viên và phát triển cơ sở vật chất nhà trường.

          a) Công tác khoa học.

          – Xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy chế, quy định nội bộ về nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

          – Tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường. Thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

          – Hướng dẫn các đơn vị trong trường lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định. Tổ chức hướng dẫn đăng ký, tuyển chọn các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm của cán bộ, giáo viên, giảng viên. Hướng dẫn chủ nhiệm chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.

          – Xây dựng kế hoạch, tổ chức, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sáng tạo tài năng trẻ, khuyến khích các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học khác.

          – Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài khoa học, tổ chức đánh giá nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

          – Tham gia tổ chức phổ biến áp dụng các công trình nghiên cứu khoa học, có giá trị đã được Hội đồng khoa học đánh giá, tuyển chọn, áp dụng vào công tác giảng dạy và học tập nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

          – Thường trực Hội đồng Khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học của trường, cập nhật phổ biến thông tin khoa học và công nghệ. Tổng kết công tác khoa học, công nghệ hàng năm, hỗ trợ giúp đỡ hội nghị, hội thảo khoa học của các đơn vị khoa, phòng chức năng trong nhà trường.

          – Phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác đào tạo và phát triển kinh tế, xã hội.

          – Phối hợp với Phòng Đào tạo – Hướng nghiệp, Tư vấn việc làm, các khoa và các cơ sở phục vụ đào tạo tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo. Tăng cường các trang thiết bị thí nghiệm, cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

          – Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính làm thủ tục thanh toán kinh phí, chế độ trong hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đội ngũ cán bộ

  Tổng số cán bộ: 7

Phụ trách phòng: Th.s Bùi Thị Yến
Phó trưởng phòng: Ths.Bùi Văn Tân