KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

1. Chức năng nhiệm vụ:

Đào tạo chuyên ngành Nông nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ nhà trường giao

2. Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ, giáo viên: 16

   

       Trưởng khoa:Th.s Nguyễn Mạnh Hà

      Phó Trưởng khoa: Hoàng Minh Đức