KHOA MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG

 1. Chức năng nhiệm vụ

Giảng dạy ngành May và Thiết kế thời trang. Thực hiện nhiệm vụ nhà trường.

2. Đội ngũ cán bộ

Tổng số giáo viên: 5.

   

    Trưởng khoa:Th.s Vũ Mai Dung

 

   Phó trưởng khoa: Phạm Thanh Long