KHOA MAY THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 1. Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện nhiệm vụ nhà trường.

2. Đội ngũ cán bộ

Tổng số giáo viên: 9.

    Trưởng khoa:Th.s Vũ Mai Dung

 

   Phó trưởng khoa: Phạm Thanh Long

Phó trưởng khoa: Hoàng Văn Thạo