KHOA KINH TẾ

1. Chức năng nhiệm vụ

Giảng dạy các chuyên ngành được giao, thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công

2. Đội ngũ cán bộ

       Tổng số cán bộ:  09

 

     Trưởng khoa:Th.s Vũ Thị Ánh Thuận

 

      Phó Trưởng khoa:Th.s Phùng Anh Đức