PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ

1. Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức thực hiện các chính sách và chế độ đối với cán bộ, viên chức; công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

  2. Nhiệm vụ 

a) Công tác tổ chức cán bộ

– Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng, kiện toàn bộ máy của trường, soạn thảo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong trường.

– Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để giúp Hiệu trưởng hoạch định, xây dựng chỉ tiêu biên chế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh hàng năm và lâu dài. Đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm để xây dựng phương án tuyển dụng, phân bổ cho từng đơn vị.

– Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường; tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung thi tuyển, xét tuyển viên chức; sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức bảo đảm cân đối phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực của từng người.

– Quản lý hồ sơ của cán bộ, viên chức trong toàn trường. Thực hiện bổ sung hồ sơ, nhận xét, đánh giá phân loại hàng năm đối với cán bộ, viên chức, người lao động để tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý cán bộ có hiệu quả.

– Tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý.

b) Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức trong nhà trường (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức…), theo dõi, quản lý cấp giấy nghỉ phép hàng năm cho người lao động.

– Thực hiện kế hoạch nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức hàng năm.

c) Công tác tổng hợp

– Dự thảo các báo cáo thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Công văn, của các cơ quan cấp trên hoặc các cơ quan liên quan. Dự thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và Hiệu trưởng.

– Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, tổng hợp các hoạt động của nhà trường.

d) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

– Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức trong trường.

– Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

e) Công tác tài chính

Bộ phận Kế hoạch – Tài vụ có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch, tài chính của nhà trường. làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán, quản lý và phân phối tài chính, giám sát việc sử dụng tài chính, vật tư, trang thiết bị, tài sản, thanh quyết toán theo đúng chế độ, thủ tục và nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước.

– Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch trên các mặt hoạt động của trường, các định mức chỉ tiêu và các chế độ chính sách tài chính liên quan, giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, hàng quý và kế hoạch đột xuất về ngân sách cho chi thường xuyên, chi xây dựng cơ bản, chi khác, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

– Giúp Hiệu trưởng quản lý tốt các nguồn kinh phí của trường, thực hiện đúng, đầy đủ, rõ ràng các nguyên tắc, thủ tục, thể lệ tài chính, chế độ kế toán của Nhà nước quy định.

– Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước. Thu thập, tổng hợp và chịu trách nhiệm về số liệu, tình hình kinh phí và sử dụng kinh phí của trường để lập các báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng kỳ hạn.

– Là đầu mối duy nhất quản lý tiền mặt, kinh phí, mọi nghiệp vụ thu chi của trường đều phải được thực hiện thông qua hệ thống sổ sách kế toán.

– Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thu chi của các đơn vị trong trường bảo đảm công tác quản lý tài chính, kế toán toàn trường tập trung thống nhất và bảo đảm nguyên tắc tài chính của Nhà nước.

– Phối hợp với Phòng Đào tạo – Hướng nghiệp, Tư vấn việc làm để hoàn thiện các thủ tục chi trả tiền tăng giờ theo đào tạo niên chế và tín chỉ, tiền bồi dưỡng các hội đồng kịp thời và đúng chế độ.

– Theo dõi và thu các loại tiền dịch vụ như trông giữ xe đạp, xe máy, tiền điện, nước.

– Tiếp nhận, nghiệm thu các công trình mới kể cả tu sửa thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng.

– Tham mưu với Hiệu trưởng thành lập các hội đồng thanh lý tài sản, trang thiết bị đã hư hỏng không sử dụng được.

– Hàng tháng, hoàn thiện các thủ tục để rút tiền từ kho bạc để chi lương qua tài khoản ATM, cấp phát học bổng khuyến khích, sinh hoạt phí cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên kịp thời đúng quy định.

– Phối hợp với các đơn vị tiến hành thu đúng, thu đủ, chính xác và kịp thời học phí của học sinh, sinh viên đối với các loại hình đào tạo.

– Tổ chức kiểm tra việc sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, sửa chữa tài sản của tất cả các đơn vị trong nhà trường.

3. Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ: 37

         Trưởng phòng: Lê Thành Công

 

         Phó phòng: Bùi Đăng Chiều