KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1.Chức năng nhiệm vụ

Giảng dạy ngành Cơ khí Động lực, thực hiện nhiệm vụ nhà trường.

2. Đội ngũ cán bộ

Tổng số giáo viên: 16

      Phụ trách khoa: Vũ Văn Linh

 

 

Phó trưởng khoa: Th.s Dương Hữu Dũng