KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Chức năng nhiệm vụ

Giảng dạy Các môn chung; các môn văn hóa.Thực hiện nhiệm vụ nhà trường.

2. Đội ngũ cán bộ

Tổng số giảng viên, giáo viên: 24

      Phó trưởng khoa: Bùi Quốc Huy