BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng nhà trường: Trần Thanh Liêm

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Email: thanhliemvh@gmail.com

  

Phó Hiệu trưởng: Đào Hồng Ngọc

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Email: dhngochy@gmail.com

 

 

 Phó Hiệu trưởng: Đặng Quang Mến

 Học hàm, học vị:  Thạc sỹ

 Email:  quangmentcnhy@gmail.com