PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

1. Chức năng 

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh; quản lý, tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; tư vấn pháp lý, học tập cho học sinh, sinh viên; công tác an ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội liên quan đến học sinh, sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị thực hiện công tác y tế học đường; quản lý toàn bộ ký túc xá học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ 

a) Công tác quản lý giáo viên chủ nhiệm lớp và học sinh, sinh viên

– Thực hiên công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và phối hợp với các khoa chuyên môn quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác cố vấn học tập. Hàng tháng, chủ trì cuộc họp giáo viên, giảng viên và đại diện các lớp học sinh, sinh viên theo quy định.

– Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ LĐTBXH và quy định của Nhà trường. Sắp xếp các lớp học sinh, sinh viên và chỉ định ban cán sự lớp học sinh, sinh viên lâm thời trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho học sinh, sinh viên; triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và đăng ký tạm trú cho học sinh, sinh viên.

– Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên vào nội trú: bố trí chỗ ở, hướng dẫn học sinh, sinh viên sinh hoạt.

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ LĐTBXH và nội quy của nhà trường.

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của học sinh, sinh viên trúng tuyển, trả hồ sơ cho học sinh, sinh viên khi ra trường.

– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho học sinh, sinh viên.

b) Tổ chức các hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên

          – Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng trong các công tác sau:

Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên cuối học kỳ, năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế.

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” vào đầu khoá, đầu năm học và cuối khoá học.

Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp.

Phối hợp với Đoàn trường, Hội học sinh sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của học sinh sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên tham gia, rèn luyện, phấn đấu trong các đoàn thể và Chi bộ Học sinh sinh viên của trường.

c) Thực hiện công tác an ninh – chính trị, trật tự – an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đối với học sinh sinh viên

– Tổ chức và duy trì hoạt động của đội thanh niên cờ đỏ và các tổ chức tự quản khác của học sinh, sinh viên trong khu vực nội trú.

– Thực hiện tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho học sinh, sinh viên.

– Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có học sinh, sinh viên ngoại trú bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh, sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên.

– Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS…; hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

d) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với học sinh, sinh viên về học bổng khuyến khích, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên.

– Tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên tàn tật, khuyết tật, học sinh, sinh viên diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, rèn luyện.

e) Công tác văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, y tế và vệ sinh môi trường

– Tạo điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường; tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên khi nhập học; phòng chống dịch, bệnh và đề xuất xử lý các trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

– Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị tổ chức nhà ăn tập thể (nếu có) cho học sinh, sinh viên, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

f) Công tác quản lý ký túc xá học sinh, sinh viên

– Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất được trang bị trong khu ký túc xá.

– Hàng năm, lập kế hoạch đề nghị bảo dưỡng, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị (nếu cần thiết) nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt, an toàn cho học sinh, sinh viên trong ký túc xá.

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, duy trì nề nếp học sinh, sinh viên nội trú trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực ký túc xá.

– Chủ động đề xuất và triển khai biện pháp cần thiết để tiết kiệm điện, nước trong ký túc xá.

g) Dự thảo các văn bản liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

3. Đội ngũ cán bộ :Tổng số : 12 người

Phụ trách phòng: Th.s. Vũ Đức Lực

 

        Phó phòng: Nguyễn Việt Phương