PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

1. Chức năng của Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

        Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các hoạt động quản lý về công tác khảo thí, công tác tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.

2. Nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

a) Công tác khảo thí :

      – Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và ban hành các văn bản, quy định công tác khảo thí của Trường;

     – Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa và các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi; Quản lý đề thi, nhân bản và phân phối đề thi, lưu giữ bài thi, đề thi theo quy định;

      – Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức thi và chấm thi các kỳ thi theo quy định;

     – Tham gia các lớp tập huấn liên quan đến công tác khảo thí;

     – Thực hiện thống kê, báo cáo về công tác khảo thí của trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

b) Công tác bảo đảm chất lượng

    – Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và ban hành các văn bản, quy định công tác tự đánh giá và bảo đảm chất lượng của Trường;

    – Phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm của Trường; – Hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình bảo đảm chất lượng tại các đơn vị; đề xuất và theo dõi thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục;

     – Chủ trì việc tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng;

     – Đầu mối triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng; Phối hợp với phòng Đào tạo hỗ trợ các khoa triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;

     – Đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện kế hoạch cải tiến những tồn tại, hạn chế, những khuyến nghị sau đánh giá để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục;

     – Thống kê và báo cáo về công tác tự đánh giá chất lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định.

3. Đội ngũ cán bộ:  Tổng số cán bộ: 7

Phụ trách phòng:Ths.Trịnh Thanh Tuấn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thảo