PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. Chức năng 

          – Chức năng Thanh tra:

          Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giúp các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật.

          – Chức năng kiểm định chất lượng:

          Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.

 2. Nhiệm vụ 

          a) Công tác thanh tra

            – Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục trong nhà trường.

          – Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc trường.

          – Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, việc quản lý tài chính, tài sản, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

          – Thanh tra công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp của nhà trường.

          – Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, duy trì nề nếp giữ gìn vệ sinh môi trường của các lớp học, bảo đảm vệ sinh nơi công cộng, khu vực ký túc xá.

          – Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

          – Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

          – Báo cáo, tổng kết về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

          – Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

          b) Công tác Kiểm định chất lượng.

          – Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục theo chương trình của nhà trường và của Bộ LĐTBXH.

          – Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo và tập huấn chuyên môn cho cán bộ nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

          – Phối hợp với Phòng Đào tạo kiểm tra việc thực hiện quy chế thi, kiểm tra của Bộ LĐTBXH và những quy định cụ thể của nhà trường nhằm đảm bảo công bằng và khách quan.

          – Quản lý, cấp phát đề thi kết thúc môn học/học phần đảm bảo an toàn, bảo mật và đúng quy định.

          – Lưu trữ bài thi hết học phần, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh theo quy chế.

          – Thực hiện công tác kiểm định chất lượng, thu thập, tích lũy và hoàn thiện các minh chứng, tư vấn giúp Hiệu trưởng các biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để phù hợp với các tiêu chí về kiểm định chất lượng.

          – Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc duy trì công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường. Tổng hợp, xây dựng báo cáo tự đánh giá hàng năm của Trường, báo cáo Bộ LĐTBXH, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.

3. Đội ngũ cán bộ:  Tổng số cán bộ: 7

Phụ trách phòng:Ths.Trịnh Thanh Tuấn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thảo