Công văn số 1570/SLĐTBXH-GDNN ngày 16/5/2022 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Đọc tiếp Công văn số 1570/SLĐTBXH-GDNN ngày 16/5/2022 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022