TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

1. Chức năng 

      Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp; làm đầu mối, chủ trỉ tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học của Trường, công tác quan hệ doanh nghiệp, công tác thông tin, tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp và dịch vụ đào tạo cùa Nhà trường.

 2. Nhiệm vụ

      – Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp ở tất cả các loại hình đào tạo của Nhà trường.

     – Xây dựng kế hoạch, trình Hiệu trưởng phê duyệt và làm đầu mối triển khai thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học định kỳ hàng năm của Trường.

     – Làm đầu mối xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhâncho các hoạt động đào tạo và hỗ trợ học sinh, sinh viên.

     – Tổ chức thực hiện hoạt động giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

    – Thực hiện các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên: tổ chức ngày Hội việc làm, giới thiệu đơn vị thực tập, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, giao lưu với doanh nghiệp và với cựu sinh viên, tổ chức các hoạt động hỗ trợ dịch vụ khác cho sinh viên,…

   – Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

    – Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo khả năng của Trung tâm và nhu cầu của xã hội, phù hợp với các ngành nghề đang đào tạo của Trường (trừ các lớp đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

    – Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

   – Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Trường.

    – Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo quy định của Nhà nước, của Trường và các chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

   – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

3. Đội ngũ cán bộ : Tổng số cán bộ: 07

           Giám đốc: Vũ Đức Thỏa

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Trường