TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM

1. Chức năng 

Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng các mô hình thực hành, thực tập, rèn nghề cho học sinh, sinh viên; triển khai, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

 2. Nhiệm vụ 

Ngoài những nhiệm vụ chung của các phòng chức năng quy định tại Điều 13 của Quy chế này, Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Xây dựng kế hoạch triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học để phục vụ công tác thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên.

b) Chủ trì và phối hợp với các khoa xây dựng, hoàn thiện phòng Thí nghiệm, bảo quản sử dụng các thiết bị đúng mục đích và hiệu quả phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường.

c) Phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, các khoa chuyên môn thực hiện, ứng dụng các đề tài khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức rèn nghề, thực hành, thực tập các môn học liên quan theo kế hoạch nhà trường đã phê duyệt.

d) Xây dựng kế hoạch sản xuất, dịch vụ, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, phương tiện kỹ thuật khác để tạo ra sản phẩm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

e) Xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường; kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, kỹ thuật viên thông qua đào tạo, tập huấn, tham quan, học tập.

f) Quản lý tài sản, đất đai của Trung tâmi theo quy định của pháp luật và phân cấp của nhà trường.

g) Tham gia quản lý, điều hành và tổ chức cho học sinh, sinh viên thực hành, thực tập, lao động, rèn nghề theo kế hoạch được phê duyệt.

3. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên

 Tổng số cán bộ, công nhân viên: 29

     Giám đốc: Đặng Văn Chiến

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Phong Thu