DỰ THẢO QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

    UBND TỈNH HƯNG YÊN

TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU

              (Dự thảo)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày      tháng     năm 2019

QUY CHẾ

Về công tác thi đua, khen thưởng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/QĐ-CĐKTKTTH  ngày   tháng    năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Hưng Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng của Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Hưng Yên.

2. Quy chế này áp dụng cho tất cả tập thể, cá nhân của Trường (kể cả hợp đồng lao động) có thời gian công tác liên tục tại trường đủ 10 tháng trở lên.

Điều 2. Mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng

Mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường nhằm khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, có những đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Từ đó tạo động lực động viên tập thể và cá nhân phát huy mọi tiềm năng, phát huy truyền thống yêu nước; hăng hái thi đua trong các phong trào; năng động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua

Thi đua được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, trên cơ sở đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Phát động phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và phải xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua sẽ căn cứ vào nội dung đăng ký thi đua, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua hằng năm.

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng và căn cứ xét khen thưởng

1. Khen thưởng theo thành tích, công trạng (khen hằng năm) là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, phạm vi ảnh hưởng của thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; không trình khen nhiều lần cho một đối tượng trong một năm, ở cùng một cấp, trừ thành tích xuất sắc đột xuất; không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác).

2. Khen thưởng theo chuyên đề (hoặc theo đợt) là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và được tổng kết như:

– Tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát động, việc khen thưởng được thực hiện trên nguyên tắc lấy kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch được giao và để xét khen thưởng, đảm bảo tính chính xác, công bằng.

– Tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề do Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương phát động. Việc khen thưởng chỉ thực hiện khi có Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, đăng ký các chỉ tiêu thi đua, hình thức khen thưởng cụ thể; hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện được thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng theo dõi, tổng hợp; phê duyệt; đối tượng khen thưởng ưu tiên ở cơ sở và cá nhân trực tiếp công tác.

3. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân (thành tích lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm); có phạm vi ảnh hưởng lớn, có tác dụng nêu gương học tập trong toàn ngành, toàn thành phố, toàn quốc được cơ quan có thẩm quyền công nhận và đề nghị khen thưởng ngay sau khi lập được thành tích.

4. Khen thưởng cho tập thể, cá nhân ngoài trường: Là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân ở ngoài nhà trường đã có thành tích, có công đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Chương II

DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 5. Danh hiệu thi đua

1.  Danh hiệu thi đua đối với cá nhân

1.1. Lao động tiên tiến

1.1.1. Danh hiệu Lao động tiên tiến được xét tặng mỗi học kỳ (quy định của Trường) và cả năm học đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của  Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

– Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

– Có đạo đức, lối sống lành mạnh, được mọi người tín nhiệm;

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường, tích cực tham gia các phong trào văn nghệ – TDTT, có tinh thần tương trợ, tham gia đóng góp đầy đủ các loại Quỹ, các cuộc vận động đóng góp vì cộng đồng do Công đoàn và Trường phát động;

– Đối với cá nhân là lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị: Ngoài các tiêu chuẩn trên, cá nhân còn phải bảo đảm các điều kiện sau:

Đối với cá nhân là lãnh đạo đơn vị trực thuộc trường: Đơn vị phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

+  Đối với cá nhân là Thủ trưởng đơn vị: Phải có từ 1/2 trở lên số đơn vị trực thuộc trực tiếp đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; tổ chức đảng, đoàn thể xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong cơ quan, đơn vị không có cá nhân vi phạm bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

– Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡng vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

– Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong năm học chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và có kết quả học tập từ loại Khá trở lên thì năm đó được xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

– Đối với cá nhân chuyển công tác thì nhà trường có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

1.1.2. Các trường hợp không xét, xét không đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

1.1.2.1 Quy định chung

– Các trường hợp không xét :

+ Không đăng ký thi đua đầu năm học.

+ Người lao động mới tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động có thời gian công tác chưa đủ 6 tháng.

+ Nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên (không tính thời gian nghỉ phép năm và các ngày nghỉ tuần, lễ, tết theo quy định).

Cán bộ, giảng viên đi học tập trung dài hạn từ 01 năm trở lên không tham gia giảng dạy, công tác.

– Các trường hợp xét không đạt:

+ Vi phạm nội quy, quy định của nhà trường bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

+ Sinh con thứ ba trở lên không đúng quy định (trừ trường hợp sinh đôi lần 2).

+ Không tham gia sinh hoạt tập thể của Trường như: học chính trị, hội nghị công chức viên chức, đại hội Công đoàn trường 01 buổi/học kỳ (không có lý do chính đáng và không được Ban Giám hiệu chấp thuận).

+ Vắng coi thi không phép 02 buổi/học kỳ.

+ Thực hiện không đúng quy định của Trường về thời gian làm việc, giảng dạy; Vi phạm văn hóa công sở như: giao tiếp ứng xử, trang phục đã được đơn vị nhắc nhở nhưng không khắc phục.

+ Thiếu ý thức xây dựng tập thể, có biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ.

1.1.2.2. Quy định đối với giảng viên, giáo viên

– Các trường hợp không xét:

+ Giảng viên thỉnh giảng bên ngoài trường.

+ Không thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Giảng viên được quy hoạch đi học sau đại học nhưng không dự thi (chưa được sự đồng ý của Hiệu trưởng) thì không xét thi đua cả năm đó.

– Các trường hợp xét không đạt:

+ Không đủ hồ sơ chuyên môn, lên lớp không có đề cương bài giảng.

+ Bỏ tiết không phép 02 lần/học kỳ (không có lý do chính đáng).

+ Không tham gia công tác giảng đủ 50% số tiết/học kỳ, không dự giờ đủ 02 tiết/học kỳ.

+ Tham gia coi thi học phần dưới 10 buổi/học kỳ.

1.1.2.3. Quy định đối với cán bộ, nhân viên hành chính

– Các trường hợp xét không đạt :

+ Nghỉ không phép 02 ngày/tháng.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.1.3. Xếp loại thi đua

Danh hiệu Lao động tiên tiến được xét trên cơ sở các tiêu chuẩn chung như sau:

– Cán bộ, nhân viên hành chính có sáng tạo trong công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Cán bộ,  nhân viên tham gia đóng góp đầy đủ các loại Quỹ theo quy định.

1.2. Chiến sĩ thi đua cơ sở (căn cứ theo điều 12 Quyết định số 08/2008QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên )

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

– Đạt tiêu chuẩn danh hiệu  « Lao động tiên tiến » hoặc «chiến sỹ thi đua»

– Thực hiện một trong các hình thức nghiên cứu: sáng kiến cải tiến kỹ thuật; giải pháp công tác; đề tài nghiên cứu khoa học; tập bài giảng, giáo trình hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác. Sáng kiến kinh nghiệm; giải pháp công tác; đề tài nghiên cứu khoa học; tập bài giảng, giáo trình phải được Hội đồng Khoa học, sáng kiến của Trường xét duyệt công nhận (tính cho cá nhân là chủ nhiệm đề tài hoặc chủ biên đối với tập bài giảng, giáo trình);

– Được đơn vị đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc bình xét và công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở phải lựa chọn những cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến loại A, tỷ lệ bình bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hàng năm không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến của Trường.

– Đối với cá nhân là lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị: Ngoài các tiêu chuẩn trên, cá nhân còn phải bảo đảm các điều kiện sau:

Đối với cá nhân là lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trường: Đơn vị phải hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua và các chỉ tiêu kế hoạch trong năm; đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

+ Đối với cá nhân là Thủ trưởng đơn vị: Phải có từ 2/3 trở lên số đơn vị trực thuộc trực tiếp đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; tổ chức đảng, đoàn thể xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong cơ quan, đơn vị không có cá nhân vi phạm bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

1.3. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (căn cứ theo Điều 11 Quyết định số 08/2008QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên)

– Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với cấp tỉnh và do Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp tỉnh xem xét. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

– Đối với cá nhân là lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị: Ngoài các tiêu chuẩn trên, cá nhân còn phải bảo đảm các điều kiện sau:

+ Đối với cá nhân là lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trường: 03 năm liên tục đến thời điểm trình khen, tập thể phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 01 lần đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

+ Đối với cá nhân là Thủ trưởng đơn vị: 03 năm liên tục đến thời điểm trình khen, cơ quan, đơn vị phải hoàn thành tốt toàn diện các chỉ tiêu thi đua và các chỉ tiêu kế hoạch, hàng năm phải có từ 2/3 trở lên số đơn vị trực thuộc trực tiếp đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 01 lần được tặng bằng khen hoặc cờ thi đua của tỉnh.

 1.4. Danh hiệu Anh hùng lao động

Việc xét tặng Danh hiệu Anh hùng lao động được thực hiện theo Điều 61 của Luật Thi đua – Khen thưởng và Điều 44 của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

1.6. Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

– Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được xét tặng 03 năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11;

– Tiêu chuẩn và quy trình xét, đề nghị phong tặng Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thực hiện theo Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể

2.1. Tập thể Lao động tiên tiến

– Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến được xét tặng mỗi năm học một lần vào cuối năm học và được xét tặng cho tập thể (chỉ áp dụng đối với đơn vị trực thuộc Trường) đạt các tiêu chuẩn sau:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

– Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

– Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

– Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Tổ chức quản lý đơn vị nề nếp, hiệu quả xây dựng tập thể vững mạnh.

2.2. Tập thể Lao động xuất sắc

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc được xét công nhận mỗi năm học một lần và được xét tặng cho tập thể (đơn vị trực thuộc Trường) đạt các tiêu chuẩn sau:

– Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

– Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

– Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

– Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

– Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tỷ lệ đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc hàng năm không quá 40% tập thể (các đơn vị trực thuộc Trường) đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến.

 

Điều 6. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng

  1. Giấy khen của Hiệu trưởng

Việc tặng thưởng Giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đạt thành tích trong các đợt thi đua theo chuyên đề và đột xuất trong năm. Giấy khen theo chuyên đề và đột xuất trong năm không cần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

1.1. Giấy khen của Hiệu trưởng theo năm học tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

– Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cả năm Loại A;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường;

– Không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bình xét khen tặng Giấy khen của Hiệu trưởng phải lựa chọn những cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến loại A, tỷ lệ bình xét hàng năm không quá 60%/tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị.

1.2. Giấy khen của Hiệu trưởng theo năm học tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị;

– Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở nhà trường, tổ chức tốt các phong trào thi đua;

– Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm;

– Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với các thành viên trong tập thể.

Việc bình xét khen tặng Giấy khen của Hiệu trưởng phải lựa chọn những tập thể tiêu biểu trong số tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, tỷ lệ bình xét hàng năm không quá 60%/tổng số tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến của Trường.

Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân, tập thể vượt quá tỷ lệ trên sẽ do Hiệu trưởng quyết định.

2. Bằng khen của tỉnh, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho cá nhân và tập thể

2.1 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh tặng cho cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau (căn cứ theo Điều 18 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên):

– Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do tỉnh phát động hàng năm hoặc các bộ, ban, ngành đoàn thể phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên ;

– Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc  các ngành, tỉnh;

– 02 năm liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến, giải pháp, nghiên cứu khoa học, tập bài giảng, giáo trình được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

– Đối với cá nhân là lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị: Ngoài các tiêu chuẩn trên, cá nhân còn phải bảo đảm các điều kiện sau:

+ Đối với cá nhân là lãnh đạo đơn vị trực thuộc trường: 02 năm liên tục đến thời điểm trình khen, tập thể phụ trách phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó ít nhất có 01 lần đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc hoặc được tặng 01 bằng khen cấp tỉnh (bộ, ngành, đoàn thể );

+ Đối với Thủ trưởng đơn vị: 02 năm liên tục đến thời điểm trình khen, cơ quan, đơn vị phải liên tục hoàn thành tốt toàn diện các chỉ tiêu thi đua và các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó ít nhất có 01 lần được tặng bằng khen hoặc cờ thi đua cấp tỉnh (bộ, ngành, đoàn thể trung ương).

2.2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau (căn cứ theo Điều 18 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên:

– Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

– Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh;

– 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

– 02 năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (căn cứ theo điều 23 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ)

3.1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

– Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

– Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

– Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng giấy khen trở lên.

3.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho tập thể gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

– Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoặc cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

– Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực truộc Trung ương;

– Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

4. Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba

Đối tượng, tiêu chuẩn xét khen thưởng thực hiện theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013 và Điều 15, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ.

5. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục – đào tạo đủ 20 năm, các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian quy định và các trường hợp đặc biệt khác … cụ thể được quy định tại Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Chương III

QUY TRÌNH XÉT THI ĐUA, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Điều 7. Quy trình xét thi đua

1. Cấp đơn vị thuộc trường

– Xét thi đua theo từng học kỳ.

– Xét thi đua cá nhân và tập thể theo quy chế thi đua khen thưởng của Trường.

– Hoàn thành hồ sơ thi đua của đơn vị gửi Bộ phận phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của Trường theo thời gian quy định.

2. Cấp nhà trường

– Thông báo xét thi đua theo học kỳ, theo năm.

– Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường căn cứ vào kết quả xét thi đua và hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị để xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

– Hội đồng thi đua – Khen thưởng xét thi đua tập thể và cá nhân theo Quy chế thi đua khen thưởng của Trường và các văn bản quy định của cấp trên.

– Thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Trường để xét duyệt công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học, tập bài giảng, giáo trình của cá nhân đăng ký chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp thành phố, bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 8. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng và thẩm quyền quyết định khen thưởng

  1. Thủ tục, hồ sơ đối với các đơn vị thuộc Trường

Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Trường gửi Bộ phận phụ trách công tác thi đua – khen thưởng nhà trường bao gồm:

– Tờ trình đề nghị khen thưởng.

– Biên bản xét thi đua của đơn vị.

– Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng theo mẫu.

2. Thẩm quyền quyết định khen thưởng

– Chủ tịch nước quyết định tặng huân chương, huy chương, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà nước.

– Chính phủ quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

– Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tặng bằng khen, cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

– Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Cờ thi đua cấp tỉnh.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng bằng khen, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

– Hiệu trưởng nhà trường quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Lao động tiên tiến, Giấy khen cho cá nhân, Tập thể Lao động tiên tiến và Giấy khen cho tập thể.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Phụ trách các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm phổ biến nội dung của Quy chế đến các cá nhân, tập thể trong đơn vị. Đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các thống kê để công tác thi đua, khen thưởng của Trường đạt hiệu quả.

Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị: Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng. Thống kê danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên vắng các buổi họp, hội nghị, sinh hoạt chính trị.

Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Thanh tra và khảo thí chất lượng và các Khoa: Thống kê giờ công giảng của giảng viên, số lần bỏ tiết, vắng coi thi của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Phòng Nghiên cứu khoa học-Hợp tác quốc tế: Thống kê danh sách các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, tập bài giảng, giáo trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nhân viên được Hội đồng khoa học Trường công nhận.

Các Khoa: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, số tiết dự giờ, công giảng của giảng viên thuộc Khoa.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề chưa hợp lý hoặc khó khăn trong thực hiện, các đơn vị báo cáo kịp thời với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường (qua Bộ phận phụ trách công tác thi đua – khen thưởng, Phòng Tổ chức cán bộ) để xem xét và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                 HIỆU TRƯỞNG
                                     (Đã ký)