QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

UBND TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ KT – KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : ……/QĐ – CĐTH                                                          Hưng Yên , ngày …… tháng …… năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy trình quản lý và thực hiện đề tài NCKH cấp trường

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ KT – KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN

– Căn cứ vào Quyết định số 1626/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2017 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp nghề Hưng Yên vào Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên;

– Căn cứ vào  Quyết định số 243/QĐ-CĐTH ngày 02/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KT – KT Tô Hiệu Hưng Yên về việc ban hành quy chế làm việc của Trường Cao đẳng KT – KT Tô Hiệu Hưng Yên ;

– Căn cứ vào đề nghị của Phòng NCKH & HTQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của trường Cao đẳng KT – KT Tô Hiệu Hưng Yên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định và hướng dẫn trước đây về quản lý và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Điều 3: Các ông/ bà trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành/.

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

– BGH;

– Như điều 3;

– Lưu Phòng NCKH&HTQT.