KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

1. Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo chuyên ngành Nông nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ nhà trường giao 2. Đội ngũ cán bộ Tổng số cán bộ, giáo viên: 16  …

Đọc tiếp KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

KHOA KINH TẾ

1. Chức năng nhiệm vụ Giảng dạy các chuyên ngành được giao, thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công 2. Đội ngũ cán bộ    …

Đọc tiếp KHOA KINH TẾ

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Chức năng nhiệm vụ Giảng dạy Các môn chung; các môn văn hóa.Thực hiện nhiệm vụ nhà trường. 2. Đội ngũ cán bộ Tổng số giảng viên, giáo viên: 24    …

Đọc tiếp KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN