KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Chức năng nhiệm vụ

Đào tạo chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai. Quản lý nhà đất. Thực hiện nhiệm vụ nhà trường.

2. Đội ngũ cán bộ

Tổng số giảng viên: 5

Phụ trách khoa: Th.s Hoàng Văn Thạo

Phó  khoa: Th.s  Nguyễn Thị Phong Thu