BAN GIÁM HIỆU

 

 

    

   Hiệu trưởng nhà trường:  Trần Thanh Liêm              

   Học hàm, học vị: Thạc sỹ 

   Email: thanhliemvh@gmail.com

 

     

                      

  Phó Hiệu trưởng:  Đào Hồng Ngọc

  Học hàm, học vị:  Thạc sỹ

  Email:  dhngochy@gmail.com

 

 

                  

 Phó Hiệu trưởng: Đặng Quang Mến

 Học hàm, học vị:  Thạc sỹ

 Email:  quangmentcnhy@gmail.com